Inner Wheel Nytt nr. 3

Inner Wheel Nytt nr. 3

Sjefredaktør Halldis Helleberg melder at bladet nå er sendt ut til alle klubbene, og at det også ligger ute på nettsiden vår. Her ligger også tidligere utgaver samlet.

Sjefredaktøren skriver at Norsk Inner Wheel Råd på siste rådsmøte stadig har fokus på økonomien. Det blir ”tatt grep spesielt for å styrke økonomien, noe som fører til en del endringer. Det er som i andre ”husholdninger”, man må stramme inn når inntektene blir redusert. Referatet fra rådsmøtet finner du under Rapporter ( passordbeskyttet med vanlig passord)

Ellers nærmer vi oss tiden for distriktsårsmøtene (DÅM) hvor det bl.a skal det orienteres om de fire forslagene til nasjonalt prosjekt som det skal stemmes over etter påske. Da vil du, som  medlem, kunne stemme på det du ønsker skal være et norsk nasjonalt prosjekt i utlandet. Det er fire gode prosjekter å stemme på, men hvert medlem har bare en stemme.Avstemningen skal foregå skriftlig i klubbene slik som tidligere.

Rådspresident Britt- Johanne minner Landstreff i Stavern 1. til 3. september. Der får vi besøk av IIW president Kapila Gupta fra India. Stavern er et spennende sted med mye historie, Hun håper mange setter av tid til dette møtet. Påmeldingsfrist er satt til 1.mai.

Les mer i bladet ved å klikke på lenken Inner Wheel Nytt Nr 3, mars 2017

Klikk her for å finne tidligere Inner Wheel Nytt

red.

 

 

Prosjektarbeid i Volda IWK

Som dei fleste klubbar i IW er også Volda IW organisert i ulike komitear. Ein av desse er er prosjektkomiteen. Arbeidet dette året har vi delt i tre område: Medlemsverving, samtalegrupper retta mot innvandrerkvinner og støtte til prosjektet ” Safe Motherhood Ambassadeurs”.

Medlemsverving
Vi starta hausten med fokus på medlemsverving. Alle medlemmene vart oppfordra til å invitere med seg så mange kvinner dei ville til eit møte der vi ville presentere klubben vår på ein god måte. Kven er vi? Kva arbeider vi med? Kva støttar vi? Korleis har vi det på møta våre?
Som velkomst viste vi kva IW er og betyr for oss gjennom ”Hjulet” , eit tablå med song, diktlesing og ytring om kva IW er for oss. Programmet denne kvelden var spesielt retta mot kvinner. Ein svært engasjert foredragshaldar snakka om pilgrimsturane sine til Santiago de Compostela. ISO orienterte om prosjekta våre, elles 3 min, loddsal og song som på eit vanleg møte.
Talet på frammøtte var dobla denne kvelden, og dette gav grunnlag for fleire nye medlemmer. Vi har no 11 observatørar, og det vert spanande kor mange som melder seg inn på maimøtet.

Samtalegrupper retta mot innvandrerkvinner.
I Volda har Læringssenteret ansvar for inkluderingsprogrammet for flyktningar. Som eit lokalt prosjekt har vi starta opp med samtalegrupper med språktrening og leksehjelp. Vi er 8 kvinner frå IW som møter innvandrerkvinner kvar veke til samtale og ulike aktivitetar som gir språktrening. Dette tiltaket er ein vinn – vinn situasjon for oss alle. Vi i Volda IW har fått betre kjennskap og forståing for desse kvinnene sin bakgrunn og kultur, og også deira evne til å tilpasse seg eit liv i eit nytt land. Vi ser fram til møta med kvinnene , og etterkvart har vi utvikla eit godt vennskap. Kvinnene har vore med på fleire IW- møte, mellom anna Internasjonal dag. Dette meiner vi støttar opp om grunntanken til IW: VENNSKAP – HJELPSEMD – INTERNASJONAL FORSTÅING.

Kvinner hjelper kvinner
Vi var på leiting etter ei god inntektskjelde for å støtte prosjektet vårt i Etiopia, då ideen om moteframsyning dukka opp. Vi engasjerte to lokale klesbutikkar, ein skobutikk og ein veskebutikk. IW- kvinnene stilte som mannekengar . Gjett om dette vart suksess! Hotellet var stappfullt av kvinner som kosa seg med vårens motar, kaffi, kaker og loddsal. Inntektene frå loddsalet går til prosjektet vårt, og utan å røpe noko kan vi gle oss over å sende ein tosifra sum.

Kveldens høgdepunkt og overrasking var då kvinnene frå Eritrea entra golvet i sine fantastiske nasjonaldrakter og frisyrer. Desse kvinnene frå læringssenteret presenterte seg sjølve og fortalde litt av sine historier på godt norsk. Omtale av moteframsyninga kom på første side i ”Møre” , og ikkje minst vart vi ”midtsidepiker” i avisa.

Prosjekta våre dette året har gitt oss ein ny glød. Samtidig har tiltaka marknadsført klubben og gitt oss nye medlemmer.

På vegne av klubben Else-Mari Holsvik og Aashild Longvastøl